Tùng, Trần Thanh, Đào Việt Hoàng, và Đặng Thị Thu Hiên. 2021. “Tác dụng bảo vệ của Viên nén ‘Dạ dày An Châu’ Trên chuột cống trắng được gây Mô hình trào ngược Dạ dày thực quản thực nghiệm”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học 140 (4):155-62. https://doi.org/10.52852/tcncyh.v140i4.144.