Anh, Pham Thi Van, Tong Cong Minh, Nguyen Thi Thanh Loan, Nguyen Thi Ngan, Ngo Viet Truong, Nguyen Kim Giang, Nguyen Thi Quynh Nga, và Tran Thanh Tung. 2023. “3. The Effects of KEM CON ONG and KEM TRI BONG Creams on Thermal Burn in Rats”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học 166 (5E12):20-28. https://doi.org/10.52852/tcncyh.v166i5E12.1524.