Bac, Nguyen Hoai, và Hoang Long. 2021. “Association of Sexual Behaviours and Premature Ejaculation”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học 141 (5):53-60. https://doi.org/10.52852/tcncyh.v141i5.185.