Hùng, Nguyễn Duy, Nguyễn Duy Huề, Lê Thanh Dũng, và Nguyễn Nhật Quang. 2021. “U Xơ thể Xơ cứng tại xương sườn: Báo cáo Ca lâm sàng Và Y văn”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học 142 (6):152-57. https://doi.org/10.52852/tcncyh.v142i6.200.