Anh, Tran Quynh, Pham Thi Thu Trang, và Do Vu Minh Ha. 2021. “Health-Related Quality of Life and Some Associated Factors Among the Elderly Living in Three Communes of Ha Nam Province, 2019”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học 141 (5):81-89. https://doi.org/10.52852/tcncyh.v141i5.214.