Thư, Trần Thị Anh, Vũ Khánh Linh, Huyền Trần Khánh, Phan Thị Trúc Thủy, Vũ Anh Tuấn, Lê Thị Hương, Hồ Hoàng Vũ, và Trần Ngọc Đăng. 2024. “27. Thử nghiệm đo lường nồng độ phơi nhiễm bụi PM2.5 Cá nhân tại thành phố Hồ Chí Minh”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học 176 (3):232-41. https://doi.org/10.52852/tcncyh.v176i3.2283.