Ha, Tran Thai, Pham Thi Van Anh, Dao Xuan Tinh, và Dinh Thi Thu Hang. 2021. “Evaluation of Acute and Subchronic Toxicity of ‘Tran Chau Nguu Hoang Hoan’ in Experimental Animals”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học 148 (12):38-47. https://doi.org/10.52852/tcncyh.v148i12.252.