Nga , Nguyen Thi Quynh, và Nguyen Thi Van. 2021. “Late Surfactant Replacement Therapy and Its Efficacy on Severe Bronchopulmonary Dysplasia in National Children Hospital”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học 148 (12):152-57. https://doi.org/10.52852/tcncyh.v148i12.422.