Thăng, Chu Văn, Lê Thị Hoàn, và Lê Vũ Thuý Hương. 2021. “Kiến thức về quản Lý chất thải rắn của nhân Viên Y Tế tại Ba Bệnh viện tại Hà Nội năm 2018”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học 144 (8):387-93. https://doi.org/10.52852/tcncyh.v144i8.480.