Hoc, Tran Hieu, Nguyen Duy Hieu, Pham Van Phu, Tran Thu Huong, và Tran Que Son. 2021. “Nutritional Status of Patients Undergoing Upper Gastrointestinal Cancer Surgery: A Cross-Sectional Study at a Single Centre”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học 148 (12):158-64. https://doi.org/10.52852/tcncyh.v148i12.565.