Anh, Trần Quỳnh, Lê Văn Hiệp, và Nguyễn Thanh Hà. 2022. “Kiến thức, thái độ, thực hành về phân loại chất thải rắn Y Tế của Sinh Viên Y Khoa”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học 151 (3):200-208. https://doi.org/10.52852/tcncyh.v151i3.612.