Nữ, Nguyễn Thị, Phạm Lê Anh Tuấn, Trần Vân Khánh, và Trần Huy Thịnh. 2022. “Xác định đột biến Gen LRRK2 ở bệnh nhân Parkinson”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học 151 (3):18-25. https://doi.org/10.52852/tcncyh.v151i3.665.