Binh, Nguyen Thanh, Le Thi Diem Trinh, Pham Duy Quang, Nguyen Ngoc Bich, và Dieu Kich. 2021. “Prevalence and Related Factors of Alcohol Consumption Among Ethnic Minority Boarding High Schoolers in Southern Vietnam”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học 148 (12):179-88. https://doi.org/10.52852/tcncyh.v148i12.668.