Tinh, Nguyen Van, Nguyen Thi Viet Ha, Dang Thuy Ha, Le Dinh Cong, Vu Manh Hoan, Pham Thi Thanh Nga, Do Thi Minh Phuong, và Tran Minh Dien. 2021. “A Case Report of Refractory Congenital Chylous Ascites in Infant – Surgical Treatment With Fibrin Glue”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học 148 (12):128-33. https://doi.org/10.52852/tcncyh.v148i12.673.