Hong, Trinh Thi Thuy, Le Thanh Xuan, Tran Quang Minh, Vu Viet Hang, Pham Thi Van Anh, và Dang Thi Thu Hien. 2021. “Sub-Chronic Oral Toxicity Study of ‘Kien Nao Dan’ Tablets in Experimental Animal”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học 148 (12):16-23. https://doi.org/10.52852/tcncyh.v148i12.774.