Xuan, Le Thanh, Le Thi Nhat Ngoc, Tran Quang Minh, Vu Viet Hang, Pham Thi Van Anh, và Dang Thi Thu Hien. 2021. “Sub-Chronic Oral Toxicity Study of ‘Phong Thap Dan’ Tablets in Experimental Animal”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học 148 (12):24-31. https://doi.org/10.52852/tcncyh.v148i12.776.