Ngoc, Le Thi Nhat, Le Thanh Xuan, Nguyen Van Phuc, Tran Quang Minh, Vu Viet Hang, Pham Thi Van Anh, và Dau Thuy Duong. 2021. “Analgesic Activity of Phong Thap Dan Tablets in Animal Models”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học 148 (12):32-37. https://doi.org/10.52852/tcncyh.v148i12.785.