Tuan, Pham Minh, và Doan Tuan Vu. 2021. “ST-Elevation Myocardial Infarction Complicated by Cardiac Arrest in a Young Patient With Familiar Dyslipidemia”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học 148 (12):141-45. https://doi.org/10.52852/tcncyh.v148i12.789.