Đức, Phạm Hồng, Đỗ Trường Giang, Nguyễn Kim Sơn, Đoàn Thị Giang, và Lương Minh Tuấn. 2022. “5. Biểu hiện tổn thương phổi Trên cắt lớp Vi tính ở những bệnh nhân nhiễm Covid-19 Giai đoạn sớm Theo nhóm tuổi”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học 156 (8):35-42. https://doi.org/10.52852/tcncyh.v156i8.951.