Trang, Tran Huyen, Nguyen Tat Thanh, Nguyen Minh Nguyen, Nguyen Anh Dung, và Hoang Bui Hai. 2022. “3. Extracorporeal Membrane Oxygenation for Covid-19 Associated Severe Acute Respiratory Distress Syndrome ”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học 161 (12E11):20-26. https://doi.org/10.52852/tcncyh.v161i12E11.980.