Hằng, Nguyễn Thị, Nguyễn Duy Hùng, và Nguyễn Duy Huề. 2022. “12. Trượt thân đốt sống thắt lưng Do thoái hóa mất vững: Vai Trò của cộng hưởng từ”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học 156 (8):94-101. https://doi.org/10.52852/tcncyh.v156i8.998.