Hà , N. T. T. và Tú, N. T. T. (2022) “12. Tác dụng điều trị viêm quanh khớp vai đơn thuần của bài thuốc ‘Cát căn gia truật ý dĩ nhân thang’ ”, Tạp chí Nghiên cứu Y học, 158(10), tr 94-102. doi: 10.52852/tcncyh.v158i10.1031.