Anh, P. T. V., Hang, V. V., Nguyet, N. T. M. ., Thu, P. T., Thuy, T. T., Dung, T. V. . và Hang, D. T. T. (2022) “10. Subchronic toxicity assessments of silymax complex capsules in wistar rats”, Tạp chí Nghiên cứu Y học, 161(12E11), tr 78-86. doi: 10.52852/tcncyh.v161i12E11.1108.