Niê, H. N., Nhung, P. H. ., Châu, T. M. ., Hiếu, V. N. . và Trường, L. Đức . (2023) “1. Xác định kiểu gen mã hóa carbapenemase của các chủng Klebsiella pneumoniae sinh carbapenemase chưa phân nhóm được bằng hệ thống Phoenix M50”, Tạp chí Nghiên cứu Y học, 160(12V1), tr 1-7. doi: 10.52852/tcncyh.v160i12V1.1137.