Hà, N. T. ., Quang, L. N. ., Minh, G. H. . và Hiền, P. B. . (2023) “37. Kiến thức, thái độ, thực hành của nhân viên y tế về phòng ngừa lây truyền COVID-19 và một số yếu tố liên quan với thực hành phòng ngừa lây truyền tại Trung tâm Y tế huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh, năm 2022”, Tạp chí Nghiên cứu Y học, 160(12V1), tr 295-304. doi: 10.52852/tcncyh.v160i12V1.1153.