Nhi, T. T. D. . và Nhung, P. H. . (2023) “4. Phân bố của các chủng Klebsiella pneumoniae theo giá trị nồng độ ức chế tối thiểu của amikacin ”, Tạp chí Nghiên cứu Y học, 160(12V1), tr 26-32. doi: 10.52852/tcncyh.v160i12V1.1157.