Hiếu, P. V. ., Hồng, V. T. B. ., Dung, Đặng T. N. ., Phương, Đoàn M. . và Đạt, . N. X. (2021) “Nghiên cứu sản xuất một số chủng vi khuẩn dạng đông khô trong kiểm tra chất lượng xét nghiệm vi sinh”, Tạp chí Nghiên cứu Y học, 140(4), tr 1-7. doi: 10.52852/tcncyh.v140i4.123.