Hoa, N. T. . và Ha, N. M. (2023) “24. Unfertilized oocytes after intracytoplasmic sperm injection and women’s age”, Tạp chí Nghiên cứu Y học, 161(12E11), tr 209-218. doi: 10.52852/tcncyh.v161i12E11.1324.