Hùng, N. D. . và Lan, N. P. (2021) “Đặc điểm hình ảnh cộng hưởng từ bất thường dây thần kinh VIII ở bệnh nhân nghe kém tiếp nhận bẩm sinh”, Tạp chí Nghiên cứu Y học, 140(4), tr 69-77. doi: 10.52852/tcncyh.v140i4.134.