Hùng, N. D. . và Ngân, V. K. . (2021) “Giá trị của cộng hưởng từ trong dự đoán độ mô học của u màng não vùng góc cầu tiểu não”, Tạp chí Nghiên cứu Y học, 140(4), tr 103-108. doi: 10.52852/tcncyh.v140i4.138.