Hà, T. T., Huy, N. V., Hân, T. N. và Khánh, T. V. (2023) “6. Nghiên cứu mối liên quan giữa kiểu gen CYP1B1 với kiểu hình ở bệnh nhân glôcôm bẩm sinh nguyên phát”, Tạp chí Nghiên cứu Y học, 160(12V1), tr 40-45. doi: 10.52852/tcncyh.v160i12V1.1392.