Anh, P. T. V. ., Minh, T. C. ., Loan, N. T. T. ., Ngan, N. T. ., Truong, N. V. ., Giang, N. K. ., Nga, N. T. Q. . và Tung, T. T. . (2023) “3. The effects of KEM CON ONG and KEM TRI BONG creams on thermal burn in rats”, Tạp chí Nghiên cứu Y học, 166(5E12), tr 20-28. doi: 10.52852/tcncyh.v166i5E12.1524.