Bac, N. H. và Long, H. (2021) “Association of sexual behaviours and premature ejaculation”, Tạp chí Nghiên cứu Y học, 141(5), tr 53-60. doi: 10.52852/tcncyh.v141i5.185.