Tuyết, T. T., Hiếu, V. N. và Châu, T. M. (2023) “25. Mức độ nhạy cảm kháng sinh và mối liên quan với một số yếu tố độc lực của các chủng Helicobacter pylori phân lập tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội từ 2019 - 2023”, Tạp chí Nghiên cứu Y học, 170(9), tr 228-238. doi: 10.52852/tcncyh.v170i9.1940.