Hùng, N. D. ., Huề, N. D. ., Dũng, L. T. . và Quang, N. N. . (2021) “U xơ thể xơ cứng tại xương sườn: Báo cáo ca lâm sàng và y văn”, Tạp chí Nghiên cứu Y học, 142(6), tr 152-157. doi: 10.52852/tcncyh.v142i6.200.