Van Anh, P. T., Ha, T. T., Nguyet, T. M. và Hang, D. T. T. (2021) “Subchronic oral toxicity of Rabella powder in experimental rats”, Tạp chí Nghiên cứu Y học, 148(12), tr 78-85. doi: 10.52852/tcncyh.v148i12.346.