Nga , N. T. Q. . và Van , N. T. . (2021) “Late surfactant replacement therapy and its efficacy on severe bronchopulmonary dysplasia in National Children Hospital”, Tạp chí Nghiên cứu Y học, 148(12), tr 152-157. doi: 10.52852/tcncyh.v148i12.422.