Hương, P. T. M. ., Anh, N. N. ., Xuân, L. T. T. ., Thảo, N. T. ., Quân, P. T. ., Doanh, N. Q. ., Hương, L. T. ., Phúc, N. X., Thanh, N. N. . và Nhung, T. T. K. . (2021) “Kiến thức bệnh bụi phổi silic của người lao động và một số yếu tố liên quan tại hai Công ty ở Đồng Nai năm 2020”, Tạp chí Nghiên cứu Y học, 144(8), tr 329-340. doi: 10.52852/tcncyh.v144i8.450.