Duy, K. V. ., Quỳnh, N. T. ., Thảo, N. T. . và Hương, P. M. . (2021) “Thực trạng sức khỏe của người lao động làm nghề mộc xã Hữu Bằng, Thạch Thất, Hà Nội, năm 2020”, Tạp chí Nghiên cứu Y học, 144(8), tr 425-432. doi: 10.52852/tcncyh.v144i8.457.