Thăng, C. V. ., Hoàn, L. T. . và Hương, L. V. T. . (2021) “Kiến thức về quản lý chất thải rắn của nhân viên y tế tại ba Bệnh viện tại Hà Nội năm 2018”, Tạp chí Nghiên cứu Y học, 144(8), tr 387-393. doi: 10.52852/tcncyh.v144i8.480.