Anh, T. Q. ., Hiệp, L. V. . và Hà, N. T. . (2022) “Kiến thức, thái độ, thực hành về phân loại chất thải rắn y tế của sinh viên y khoa”, Tạp chí Nghiên cứu Y học, 151(3), tr 200-208. doi: 10.52852/tcncyh.v151i3.612.