Hậu, H. T. ., Trung, N. V. . và Hội, L. T. . (2022) “Đặc điểm dịch tễ, lâm sàng của bệnh nhân nhiễm Rickettsia tại một số bệnh viện khu vực đồng bằng sông Cửu Long từ tháng 5/2018 đến tháng 10/2019”, Tạp chí Nghiên cứu Y học, 151(3), tr 122-128. doi: 10.52852/tcncyh.v151i3.620.