Quỳnh, B. T. N. ., Bằng, N. H. ., Thu, H. T. ., Thảnh, N. V. . và Chính, D. Q. . (2022) “Tạo thư viện chứng dương cho xét nghiệm sinh học phân tử chẩn đoán bệnh Beta Thalassemia”, Tạp chí Nghiên cứu Y học, 151(3), tr 9-17. doi: 10.52852/tcncyh.v151i3.641.