Hong, T. T. T. ., Xuan, L. T. ., Minh, T. Q. ., Hang, V. V. ., Van Anh, P. T. . và Hien, D. T. T. . (2021) “Sub-chronic oral toxicity study of ‘Kien Nao Dan’ tablets in experimental animal”, Tạp chí Nghiên cứu Y học, 148(12), tr 16-23. doi: 10.52852/tcncyh.v148i12.774.