Huy, T. L. và Anh , T. D. (2021) “A case of primary breast diffuse large B cell lymphoma”, Tạp chí Nghiên cứu Y học, 148(12), tr 102-107. doi: 10.52852/tcncyh.v148i12.787.