Anh, P. T. V., Hang, V. V. ., Duong, D. T., Quang, T. V., Quan, L., Van, N. H., Hue, N. T. V., Sy, D. T., Tri, N. P., Anh, N. T. V., Hao, D. T. P., Minh, N. T. và Linh, D. D. (2022) “2. The effect of ‘Dong trung ha thao Sapa’ hard capsules in the uterus of ovariectomized mice”, Tạp chí Nghiên cứu Y học, 161(12E11), tr 9-19. doi: 10.52852/tcncyh.v161i12E11.939.