Hinh, V. T. . và Liệu, N. V. . (2022) “6. Rối loạn thần kinh tự chủ ở bệnh nhân parkinson dựa theo thang điểm Scopa - aut”, Tạp chí Nghiên cứu Y học, 156(8), tr 43-50. doi: 10.52852/tcncyh.v156i8.955.