Hằng, N. T. ., Hùng, N. D. . và Huề, N. D. (2022) “12. Trượt thân đốt sống thắt lưng do thoái hóa mất vững: Vai trò của cộng hưởng từ”, Tạp chí Nghiên cứu Y học, 156(8), tr 94-101. doi: 10.52852/tcncyh.v156i8.998.