[1]
N. T. T. Hà và N. T. T. Tú, “12. Tác dụng điều trị viêm quanh khớp vai đơn thuần của bài thuốc ‘Cát căn gia truật ý dĩ nhân thang’ ”, TCNCYH, vol 158, số p.h 10, tr 94-102, tháng 10 2022.