[1]
N. V. . Tuấn, T. T. T. . Hà, và N. H. . Yến, “12. Đặc điểm stress và chiến lược đối phó ở thanh thiếu niên rối loạn lo âu lan toả”, TCNCYH, vol 160, số p.h 12V1, tr 77-86, tháng 1 2023.